Vote for Critcraft Pixelmon -Pixelmon 5.0.1-Survival-Gyms-